Generalforsamling2019-03-09T16:17:04+00:00

Ekstraordinær generalforsamling

Ramsø Musikhus.

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 07.03.2019 kl. 19:30.
Til stede: 21 incl. bestyrelsen.

Dagsorden:

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling – til dirigent forslås Finn Moefelt foreslås.

1.      Valg af dirigent

Finn Moefelt valgt og konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er korrekt indkaldt og hermed beslutningsdygtig. Indkaldelsen stod på Hjemmesiden, samt omtalt i dagspressen.

Ingen af de fremmødte til generalforsamlingen havde indsigelse.

2.      Valg af stemmetæller

Niels Christian Andersen valgt.

3.      Formanden aflægger kort beretning fra ordinær generalforsamling

Formandens beretning:

Intet nyt siden sidste generalforsamling.

Mange følelser blev kendetegnende for mødet.

Ramsø Musikhus har eksisteret i godt 36 år.

Farvel til forsamlingshuset som samarbejdspartner, vi takker for det gode samarbejde igennem årene.

Interview i Dagbladet om forenings afslutning.

Et tilbageblik over nogle af koncerterne igennem årene.

Konceptet med mad og musik har været kendetegnende for Ramsø Musikhus.

Teamwork i bestyrelsen – har fungeret rigtig godt.

Afslappet omgang med kunstnere der gæstede R.M.

Mange gode minder, kan der ses tilbage på.

Tak til dirigenten, revisorerne, Heidi, Lydmændene, hjælpere, Erik Idø, Naja, Roskilde Festival (Flemming) Tak til alle i bestyrelsen.

Tak for mange gode oplevelser.

Tak til publikum.

Tak til K.C. for samarbejde og for lån af lokaler.

Tak til Charlotte, som har været formand siden 2002.

Dirigenten takkede og sagde tak for indsatsen og alle gode oplevelser i R.M.

4.      Nedlæggelse af foreningen jævnfør beslutning på ordinære generalforsamling d. 12.02.19

Den praktisk nedlukning af foreningens forhold foregår ved den afgående bestyrelse.

Afstemning om nedlæggelse af foreningen: beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

5.      Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde det afsluttende regnskab.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Rest på ca. 10.000 tilbage i Ramsø Musikhus.

6.      Plan for de resterende aktiver

Iflg. Vedtægternes formål: eventuelle aktiver skal gå til et af bestyrelsen besluttet formål, der harmonerer med § 2 ……..

Bestyrelsen har besluttet at det resterende beløb bliver givet til KulturCosmos til musik

Overrækkelsen vil ske ved det første Jazz arrangement. (D. 22.06.2019 på Cosmos grunden)

7.      Evt.

Det ønskes at plakater samt lamper i loftet bliver forsamlingshuset eje, også hvis forpagter evt. skiftes ud undervejs.

Har Rockmuseet interesse i at det fremgik, at der har været et lille lokalt musikhus?

Det nye hus: forslag at Lokalhistorisk Arkiv har en udstilling med f.eks. skrap bøger m.v.

Dirigenten konstaterede at dagsordenen er gennemført, og takkede for god ro og orden.

Afsluttende bemærkning om festival arbejdet, det bliver givet til Gadstrup motion, de takkede og blev meget glade for ”tjansen” så festivalarbejdet fortsætter.

Bankkontoerne skal lukkes, hvilket bliver den afgående kasseres opgave.

Hjemmesiden og face book lukkes med udgangen af marts måned.

Den afgående bestyrelse samt fremmødte satte deres underskift i gæstebogen.

D. 07.03.2019 referent: Rita Thorsen

Dirigent: Finn Moefelt

Generalforsamling i Ramsø Musikhus d. 12.02.2019 kl. 19:30. til stede: 18 deltagere + bestyrelsen = 25

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Finn Moefelt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel iflg. vedtægterne.  – lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 7 og 8 byttes.

Godkendt.

3. Valg af referent.
Rita Thorsen valgt.

4. Valg af stemmetæller.
Niels Christian Andersen valgt.

5. Formanden aflægger beretning.
Charlotte aflagde beretning, med et historisk tilbageblik. Bestyrelsen har taget konsekvensen af det dalende billetsalg, og har valgt at gå af, og indstiller at foreningen nedlægges.

Beretningen kan læses i sin fulde længde på www.ramsoemusikhus.dk

Dirigenten bragte en tak til bestyrelsen for arbejdet igennem alle årene.

Beretningen blev vedtaget.

6. Revideret regnskab forelægges af kasseren til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2018. Regnskabet er vedlagt som bilag på mødet.
Der er ikke udarbejdet budget for 2019, idet bestyrelsen afgår, og en evt. ny bestyrelse har mulighed for at udarbejde et nyt budget.

Regnskabet blev godkendt.

7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om at Ramsø Musikhus som forening nedlægges.

Kommentar fra en deltager: Tak for koncertoplevelser, og når det ikke er muligt at køre foreningen videre, er det nok tid til at foreningen nedlægges.
Der har ikke været så stor opbakning til koncerterne, derfor må vi tage konsekvensen, selv om det er rigtig ærgerligt og kedeligt.

Iflg. vedtægterne kan foreningen nedlægges på 2 generalforsamlinger. Der indkaldes efterfølgende til ekstraordinær generalforsamling af den afgående bestyrelse.

Afstemning om at nedlægge foreningen:

Imod:  ingen stemte imod.

På den eks.ord. generalforsamling bliver det vedtaget hvordan de likvide midler skal fordeles iflg. vedtægterne.

8. Valg til bestyrelsen (Nuværende bestyrelsesmedlemmer afgår)

Ingen ønsker valg.

9. Valg af supl. til bestyrelsen.

Ingen ønsker valg.

10. Valg af revisorer og revisor suppleant.
De nuværende revisorer bliver idet det afsluttende regnskab skal afsluttes.

11.    Evt.

Dato for eks.ord. generalforsamling indkaldes snarest muligt (det bliver d. 7. marts).

Hvad skal der ske med alle billederen i salen ? Kan de blive hængende i forsamlingshuset ?

Fortsætter festivalarbejdet ? Ja, det gør det, det kommer ind under Gadstrup motion, og de vil stå som modtager af pengene fra Roskilde Festival, der er et fast malerhold.
Hvis ikke musikhuset fortsætter, skal pengene doneres til foreningsarbejdet, det er ik

besluttet til hvem.

Tak til alle fremmødte for tilslutningen igennem årene.

Mødet afsluttes og dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Charlotte sluttede generalforsamlingen af med at takke alle for samarbejdet og tilslutningen til Ramsø Musikhus igennem årene.

Referat d.15.02.2019: Rita Thorsen.

Dirigent d. 12.02.2019___________________________________

SKAL DU MED?